Blog

Boeken genoemd tijdens de bijeenkomsten.

Boeken genoemd tijdens de bijeenkomsten.

Boeken vernoemd tijdens de bijeenkomst van 2 februari 2019

Joke Hermsen: Stil de tijd

In onze samenleving is het gevoel dat de tijd ons in een woest greep houdt, steeds meer overheersend. Tijd is vooral als een economische wet, die tien volste benut en rendabel gemaakt moet worden. Er is synoniem met een succesvol bestaan. Als er een mail is binnenkomende, kan de vertwijfeling rieten tenenlaan. Leegte, rust en nietsdoen zijn geen inspiratiebronnen meer, maar de angstaanjagende voorboden van een bestaan ​​in de marges van de maatschappij. De hang naar activity en de rapidste technologie van het denken is waar te linken naar de tijd van links. ‘Geen tijd hebben’ lijkt ook een essentiële ervaring van deze tijd te zijn. Daarmee is tijd het schaarsteproduct bij uitstek geworden.

In Stil de tijd neemt Joke J. Hermsen dit verschijnsel kritisch onder de loep. Uit het gedachtegoed van Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Emmanuel Levinas zijn zij zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd, tussen zijtijd en innerlijke tijd. Zij stelt belangrijke vragen als ‘Van wie is de tijd?’ en ‘Bestaat er nog een persoonlijke tijd?’ en laat haar oor te luisteren bij schrijvers en kunstenaars die deze innerlijke tijd in hun werk hebben proberen te verbeelden. Tegen de huidige tijdgeest in verkent zij het belang van rust, verveling, aandacht en wachten.Ervaringen die sinds de Oudheid als de primaire voorwaarden voor het denken en de creativiteit worden beschouwd, maar sterven in het huidige economische tijdsgewricht op weinig waardering hoeven te rekenen.

Jaap Voigt: Leven en werken in het ritme van de seizoenen 
Wij person zijn geneanted de seizoenen en de wisseling van te zien als iets, dat buiten ons om plaats vindt. Wij maken echter deel uit van de cyclische migratie ervan. Sterker nog:
wij zijn de seizoenen. Wij zijn de belichaming van dat ritme.
Dit boek is de neerslag van een studie van Jaap Voigt over de invloed van de seizoenen op de mens. Het geeft waardevolle informatie en advies voor het dagelijkse leven en werk: Wanneer begin je iets nieuws? Wanneer breng je de boel op orde?
Het model, dat in dit boek is gevoerd is een leidraad voor iedereen in een natuurlijk ritme te leven.
Het boek werd rijkelijk geïllustreerd door fotograaf Hapé Smeele.
Henry Bergson: Tijd en vrije tijd

Grote klassieken - Tijd en vrije wil

In Tijd en vrije wil ontwikkelt Nobelprijswinnaar Henri Bergson een theorie van de geleefde tijd. Hij laat overtuigend zien dat wij een te kwantitatief begrip van tijd hebben. Een voorbeeld is de analoge klok, die tijd praktisch weergeeft. Ook de wetenschap vertaalt temporele fenomenen (zoals het leven, bepaald gevoel) graag in kwantitatieve termen. Dit is een proces om te laten uitrekenen en te vatten in formules. Deze neiging heeft nefaste gevolgen voor de vrije wil, die zich juist onttrekt aan berekenbaarheid. Tegenover deze kwantitatieve opvatting gaat Bergson in Tijd en vrije tijd als een ‘kostbare tijd’.


Boeken vernoemd tijdens de bijeenkomst van 25 februari 2018

Susan Neiman: Morele helderheid

In een tijd morele oordelen als grootouder van dilemma’s gereduceerd worden tot de constatering ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’, Susan Neiman Morele Helderheid voor een herwaardering van het morele denken, en voor een nieuwe invulling van keramische begrips als goed en kwaad, heldendom en eerzaamheid. Ben grijpt ze terug op het Verlichtingsdenken van de achttiende eeuw. Daarin zij je een verzameling idealen – geluk, redelijkheid, nederigheid en hoop – die de deur iedereen weldenkend mens voor deugdzaam gehouden gehouden. In haar boek zet Neiman, over de geschiedenis van de filosofie van Plato en Aristoteles tot Rawls en Rorty, uit eindeloze bronnen – van het verhaal van Job in het Oude Testament tot de Odyssee, van de evolutietheorie tot de romans van Milan Kundera en Iris Murdoc .

Susan Neiman: Het kwaad denken

Wat is de plaats van het kwaad, nu God noch de natuur begaan lijkt te zijn met het lot van de mens? Het kwaad werd een product van de menselijke wil. Hoe moeten wij dan de holocaust en met naam Auschwitz duiden? Wat gaat de slag om 11 september in New York voor ons?Het kwaad denken

De Amerikaanse filosofe Susan Neiman schrijft een eigenzinnige geschiedenis van het wijsgerig denken over het kwaad. De aardbeving van 1755 in Lissabon vormt de opmaat voor haar analyse. Zij leunt per hoofdstuk van een combinatie van filosofen, onder wie Leibniz, Rousseau, Kant, Nietzsche, Arendt en Rawls.

Susan Neiman schrijft helder, scherpzinnig en met humor. Zijonderhoudspartijen naar de wereldliteratuur (Voltaire, Dostojevski, Camus) voor verdere verdieping. Neiman houdt een pleidooi voor een actief begrip van het kwaad zonder in de valkuil te trappen van de filosofische onbescheidenheid.

Gonny Smeulders-Veltman: De Kleur van emoties
Heb je een rommeltje gemaakt van je emoties? Je moet ze netjes ordenen: elk een eigen kleur en elk een eigen plekje. Dit boek helpt jeanden.
Een spectaculaire pop- De kleur van emotiesvol kleuren, vol emoties en vol verrassingen. Simpelweg voor iedereen met emoties.
Kleurenmonster oogt kleurrijk, maar eigenlijk is hij erg onzeker. Een meisje legt hem uit dat hij een ‘rommeltje heeft gemaakt van zijn emoties’ en adviseert hem om de emoties te ordenen door ze elk in een eigen potje te stoppen. Kunstzinnig en verrassend pop-upboek om te leren omgaan met de eigen emoties: verdriet (uitgebeeld in blauwe tinten), boosheid (rood), angst (zwart), vreugde (geel) en kalmte (groen). Zo is op de ‘kalmte’ – prent allerlei vegetatie in tonen groen te zien, haaks op de dubbele pagina’s staand, twee bomen plus een hangmat met het (groene) kleurenmonster erin. Als een meisje heeft Sendaks ‘Maximonsters’, het meisje als een uitgeknipt figuurtje uit een kindertekening. De lichaamstaal is duidelijk.Er is collectief met collages. Vindingrijk is omgesprongen met materialen zoals touwtjes, papier, (golf) karton en als de prikpen. Dikke kleurende penislijnen zorgen voor een extra vrouwen bladspiegel. De tekst bestaat uit korte zinnen. De moeilijkere woorden en het abstracte denken hebben begeleiding van nodig. Dit uitermate zorgde boek met negen pop-ups is onvoorbereid en kwetsbaar. Geschikt om kinderen te leren omgaan met emoties. Vanaf ca. 3 t / m 5 jaar. Geschikt om kinderen te leren omgaan met emoties. Vanaf ca. 3 t / m 5 jaar. Geschikt om kinderen te leren omgaan met emoties. Vanaf ca. 3 t / m 5 jaar.

Boeken genoemd tijdens de bijeenkomst van 11 februari 2018

Martha Nussbaum: Oplevingen van het denken.Oplevingen van het denken

Oplevingen van het denken is het magnum opus van Martha Nussbaum. Dit meesterstuk is gewijd aan emoties. Nussbaum laat zien hoe je de eeuwen heen moet denken en schrijven is over, niet alleen in de filosofie, maar ook in de literatuur en andere kunsten: zij ontleent diepe inzichten aan Dante, Joyce en Proust, schrijf over de emotionele betekenis van muziek en film , and wearing also personal experiences – with name of the death of its mother – in stelling.

Martha Nussbaum: Woede en vergeving.Woede en vergeving

‘Woede en vergeving’ van Martha Nussbaum (oa hoogleraar recht en ethiek aan de universiteit van Chicago) is een pleidooi voor grootmoedigheid, rechtvaardigheid en kans als alternatief voor woede, wraak en verrassend genoeg, vergeving. Nussbaum betoogt dat de controle van het rechtssysteem mogelijk maakt ons door liefde en zorg te laten leiden. Want óf een voorval is zo misdadig dat we haar aan het recht overlaten, van zij is triviaal – en waarom zouden we in dat geval boos blijven en op wraak zin? Ze ontleedt ook het begrip veroding kritisch: het is in de kern egoïstisch en weinig behulpzaam. De verongelijkte manoeuvreciation zich in een moreel superieure positie waarin hij zich de macht toe-eigent om al dan niet erkent, en zo triomfeert.


Boeken vernoemd tijdens de vergadering van 28 januari 2018

Kant: Fundering van de metafysica van de zeden.

De mens kan niet weten wat het goede op zich is; ons naar goede, dat is wat de moderne ethiek moet proberen te begrijpen. Deze stelling verdedigt Kant in Financiering voor de metafysica van de zeden, which are not herziened and appualified uitgave editie.Financiering voor de metafysica van de zeden

Kants Financiering voor de metafysica van de zeden (1785) is een cruciale tekst in de geschiedenis van het denken over moreel handelen. Kritiek van de zuivere rede uit 1781.

Weinig boeken hebben zo’n stempel op de moderne cultuur gedrukt als Kants drie Kritieken. Na het succes van de Kritiek van de zuivere rede en de Kritiek van de praktische rede volgt nu Kants hoofdwerk over esthetiek, de Kritiek van het oordeelsvermogen. Opnieuw een primeur.

Kant: Kritiek van de praktische rede.

Na het enorme succes van de Kritiek van de zuivere rede vervolgt Uitgeverij Boom nu met Kants ethisch hoofdwerk, de Kritiek van de praktische rede. Enkele boeken hebben zo’n scherp stempel op de moderne cultuur gedrukt als Kants drie Kritieken. De denkers zijn de spreekbuis van onze tijd zijn, van Schopenhauer en Heidegger tot Derrida en Habermas, bevestigen het: met Kants Kritieken is ons denken pas echt modern geworden.
Kritiek van de praktische rede
In de Kritiek had van de zuivere rede Kant de mogelijkheid van de kennis kennis. Hij kwam tot de slotsom dat die zich beperkt tot het domein van de zintuiglijke ervaring, en dat we niets kunnen weten over die ziel, God en de wereld. In de Kritiek van de praktische rede stelt Kant echter dat we als praktisch, moreel handelende tientallen onafhankelijk zijn van de zintuiglijke wereld en deel ontvangen aan de wereld van de bovenzintuigrijke dingen. Omdat alle belangeloze moreel is, heeft de praktische rede voor Kant het primaat boven de zuivere rede. Kants tweede Kritiek is de ‘sluitsteen’ van zijn filosofische systematiek en het kloppende hart van zijn filosofisch oeuvre.

John Rawls: Een theorie van rechtvaardigheid

Een theorie van rechtvaardigheid van John Rawls is misschien wel het meest invloedrijke werk op het gebied van moraalfilosofie en politieke filosofie uit de twintigste eeuw. Dit boek heeft niet alleen op filosofen en andere academici een onuitwisbare indruk gemaakt, maar ook buiten de universiteit essayisten, juristen, politici en mensen uit de burgerrechtenbeweging.Een theorie van rechtvaardigheid

Rawls pro een rechtvaardigheidstheorie te getolereerd als vrije en geschikte personen mee zouden instemmen. Als mensen hun eigen plek in de samenleving, hun klasse, ras of segment niet, noch hun vermogens van intelligentie – hoe zouden ze dan de samenleving inrichten? Uit deze richtlijn leidende beginselen van vrijheden en van sociale en biologische stroomplanten.

Michael Sandel: Rechtvaardigheid

De bonuscultuur, de oorlog in Afghanistan, draagmoederschap, globalisering, patriottisme, immigratie en de Lewinsky-affaire. Met deze hot topics laat de Amerikaanse filosoof Michael Sandel zien hoe relevant de ethiek van Aristoteles, Kant, Rawls en andere denkers is for the current maatschappelijk debat.
Rechtvaardigheid
Is folteren in bepaalde situaties toegestaan? Mag je nooit discrimineren? Kan het verkeerd zijn om de waarheid te spreken? Rechtvaardigheid nodigt uit om een ​​melding te doen en te zetten.
Als geen ander kan Sandel een breed publiek aanspreken. Zijn spectaculaire hogescholen (zie www.justiceharvard.org) over rechtvaardigheid aan Harvard University, die wekelijks door meer dan duizend studenten worden bezocht, vormen de basis voor dit boek.


Boeken vernoemd tijdens de bijeenkomst op 25 november 2017

Jacques Bos Het ongrijpbare zelf.

Een van de meestbegrijpende onderwerpen in de filosofie, en ook een them in ons leven volgerstekelijk, dat is `het zelf. De manier waarop wij onszelf ervaren, is niet altijd met filosofische en wetenschappelijkeInzichten. Zo zijn we geneigd het zelf als iets mentaals en iets innerlijks te zien dat losstaat van ons lichaam, daarbij veel filosofen dit idee over het zelf niet plausibel vinden en de moderne neurowetenschap met steeds meer informatie komt tot deze visie lijkt te weerspreken. In Het ongrijpbare zelf bespreekt Jacques Bos de filosofische discussies over het zelf op een toegested manier. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het idee van innerlijkheid, de continuïteit van het zelf door de tijd heen, de verhouding tussen lichaam en geest, en de relatie tussen individu en gemeenschap. Daarbij zal dat de datum waarop we in het dagelijks leven en in de wetenschap over het zelf spreken sterk in de impliciete filosofische vooronderstellingen met een lange geschiedenis.

Hans Schreurs Narratieve vertelkunst in de hulpverlening

Zolang de mens zijn zijn verhalen verteld. Gebeurtenissen zijn uitgebeeld, er is over gezongen en ze zijn op muziek gezet. Wat betekent het als je iemand zijn verhaal laat vertellen en wat kun je er vervolgens mee doen als begeleider, vertrouwenspersoon, leerkracht van mediator?Narratieve vertelkunst in de hulpverlening

Narrative storytelling in the hulpverlening geeft een overzicht van de methoden en technieken die een begeleider kan geven wanneer hij met zijn klanten werkt met storytelling. De methodische wijze waarop het boek is opgebouwd uit de praktijk en de voorbeelden van de kunst, literatuur en muziekaanbod de begeleider, maar ook de agoog, de mediator, de zorgplanbegeleider en de leerkracht vele suggesties en adviezen over het verhaal van de klant aan de slag te gaan.

Monique Bellersen Praktijkboek Intervisie.

Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor persoonlijke en professionele groei. Maar intervisie kan ook een krachtig instrument zijn voor organisatieverandering. In dit boek laten de auteurs zien hoe dat in de praktijk werkt en wat een geslaagd intervisie kan opleveren: meer eigen vermogen van individu en organisatie.Praktijkboek intervisie

De resultaten van een organisatie worden voor een groot uitgemiddeld door de kwaliteit van de werknemers. Voor hun professionele ontwikkeling is intervisie dan een onmisbaar instrument. Het legt in relatief korte tijd bepaalde gedragspatronen bloot in the work of the spelen their personages in their knowledge and the game, en its takes aan names on their professionele rol bloot. Est draagt ​​intervisie niet alleen bij aan de vakinhoudelijke deskundigheid van de werknemer, maar ook het verbeteren van het functioneren en samenwerken met collega’s.

In dit boek worden stapsgewijs 27 intervisiemethoden besproken die elk op hun eigen manier kunnen bijdragen aan leren en verbeteren. De Methodeselectiewijzer geeft handvatten om voor elke situatie een juiste keuze voor een methode te maken. Ook komt de cruciale rol van de facilitator uitgebreid aan bod. De facilitator is sterk bepalend voor de kwaliteit van intervisie. ‘Praktijkboek Intervisie’ biedt een groot aantal praktische aanknopingspunten om deze rol en de bijbehorende genomen goed te vliegen.

De auteurs Monique Bellersen en Inez Kohlmann zijn beiden actief als organisatieadviseur en facilitator. Zij begeleidt organisaties bij (het introductionceren van) intervisie. Complementair onderzoek naar de voorwaarden en een toegevoegde waarde van intervisie bij individu en organisatie. Ook hebben zij de ambitie om intervisie ook internationaal sterker op de kaart te zetten.


Boeken vernoemd naar de lezing “Verzoening” 5 augustus 2017

Martha Nussbaum: Woede en vergeving

Woede en vergeving ‘van Martha Nussbaum (oa hoogleraar recht en ethiek aan de universiteit van Chicago) is een pleidooi voor grootmoedigheid, rechtvaardigheid en kans als alternatief voor woede, wraak en, verrassend Woede en vergevinggenoeg, vergeving. Nussbaum betoogt dat de controle van het rechtssysteem mogelijk maakt ons door liefde en zorg te laten leiden. Want óf een voorval is zo misdadig dat we haar aan het recht overlaten, van zij is triviaal – en waarom zouden we in dat geval boos blijven en op wraak zin? Ze ontleedt ook het begrip veroding kritisch: het is in de kern egoïstisch en weinig behulpzaam. De verongelijkte manoeuvreciation zich in een moreel superieure positie waarin hij zich de macht toe-eigent om al dan niet erkent, en zo triomfeert. Nussbaum verkent in ‘Woede en verificatie’ met behulp van een scala aan bronnen op doordringende wijze deze thema’s in zowel de persoonlijke, publieke als politieke sfeer.

Ethica Nicomachea, Aristoteles, 

De interesse voor Plato is aanmerkelijk groter dan die voor Aristoteles blijkbaar de vertalingen van deAristoteles Ethica Nicomacheadialogen tegen tot dusver één Nederlandse vertaling van Aristoteles ‘Ethica (uit 1954). Ch. Hupperts en B. Poortman, de auteurs van de vertaling, inleiding en aantekeningen, spreken van ‘meer dan een Sisyfusarbeid’. Zij hebben het zeer omvangrijke karwei tot een goed. De Ethica is een streng wetenschappelijke tekst. Dat zal iedereen ervaren die zich aan de studie van zet zet. De vertalers hebben geprobeerd de exactheid van de analyse te stellen en te laten groeien. Deze uitgave bevat een schets van leven en werk en een gedegen inleiding in de filosofie van Aristoteles. Er komt een einde aan de opdracht voor Aristoteles en die van hemzelf naar methode en opzet. De vertaalde tekst wordt gevolgd door een toelichting, een index en een bibliografie.

Retorica, Aristoteles:

Kiezen en beslissen is een wezenlijk onderdeel van het menselijk leven, en het vermogen om keuzes te maken en te nemen. Aan het maken van een keuze gaat de vorming van een beslissing vooraf. Maar hoe komt dit tot staan? De Retorica van Aristoteles heeft een heel belangrijk deel van het menselijk bestaan ​​in de ruime contekst van communicatie tussen mensen. Behalve the speaks and the hearing an rol. De centrale gedachte is dat de retorica uiteindelijk to make has with the words of a redenaar instemmen of ze afwijzen. Het proces van overtuigen is dongericht op het maken van een keuze.retorica
Voor Aristoteles bestaat de mogelijkheid om in een gegeven situatie de beschikbare middelen te vinden om te overtuigen. De retorica geeft daarmee geen garantie op succes: zij maakt het mogelijk een beslissing te nemen. Essentieel is dat het woord van de redenaar voor zijn gehoor acceptabel is: de dee ouderdance of contingents of the conferences of the morans and the culture of expectations pattern not to buiten gaan. De taak van de redenaar is dus in principe voorbereidend van aard. Waarin schuilt dan de kracht van argumenten? Volgens Aristoteles speelt niet alleen de logica een rol. De effectiviteit van de oorzaak van de aandoening en van de redenaar en de emotionele toestand van het gehoor verkeert. De retorica is immers meer dan een techniek van welsprekendheid: ze behelst ook elementen van de psychologie en de sociologie. Hierin ligt de unieke betekenis van Aristoteles ‘Retorica: de observatie dat mensen hun beslissingen nemen als sociale wezens leidt tot een hoeveelheid systematiek van het proces van oordeelsvorming. De retorica geeft een erkenning als een puur menselijk fenomeen.

Over het verstrijken van de tijd, Paul van Tongeren

De markante rol van de objectieve tijdsmeting in onze cultuur (klok) can doing that date into the first place existical fitness is and in the zin for the subject of the subject. Deze beleving Annalen van het Thijmgenootschap Jaargang 90, 4 - Over het verstolen van de tijdconcentreerde zich in het bewust zijn van de tijdelijkheid van het eigen bestaan; dit bewustzijn heeft intense maar niet altijd doorziene werking. Hier stelt zich de ethische vraag: zijn er ethische richtlijnen om de omgang te oriënteren en verbinden met de bestemmeling van de mens? Een essay over de gesomstemming van het menselijk bestaan ​​in de tijd, de anciënniteit en de omgang met de tijd en de ethische richtlijnen die helpen kunnen met dat bewustzijn en die omgang menswaardig om te gaan.


Boeken vernoemd in de lezing: “Als waarden botsen”. (2 maart 2017)

Kunnen we, in het besef dat grenzen vrijheid mogelijk maken, op een duurzame manier de kring verruimen van mensen met wie we ons vereenzelvigen? ‘ – Paul Scheffer De vluchtelingencrisis laat onze verlegenheid mDe vrijheid van de grensen grenzen beter dan ooit zien. Wie zijn wij, wereldburgers, om anderen de toegang tot ons grondgebied te ontzeggen? In dit essay betoogt Paul Scheffer – verwijzend naar filosofen als Bauman en Sloterdijk – dat een open samenleving alleen kan bestaan ​​door ruimtelijke schappen. Het gaat hier niet over de grenzen van de vrijheid, maar over ‘de vrijheid van de grens’. Anders gezegd: hoeveel begrenzing heeft een beschaving nodig die democratie en mensenrechten wil? En wat is tegen die achtergrond een eigentijds vooruitgangsideaal? Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier en Jean Verhaghe, Historische Uitgeverij, Groningen, 1999.

 

Susan Neiman: “” Morele helderheid

In een tijd morele oordelen als achterhaald worden van grote morele dilemma’s gereduceerd worden tot de constatering ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’, pleit de Amerikaans-Duitse filosofe Susan NeimanMorele Helderheidvoor een herwaardering van het morele denken, en voor een nieuwe invulling van klassieke begrips als goed en kwaad, heldendom en eerzaamheid. Ben grijpt ze terug op het Verlichtingsdenken van de achttiende eeuw. Daarin zij je een verzameling idealen – geluk, redelijkheid, nederigheid en hoop – die deur ieder weldenkend mens voor deugdzaam werden gehouden.In haar boek zet Neiman, naast de geschiedenis van de filosofie van Plato en Aristoteles tot Rawls en Rorty, uit eindeloze bronnen – van het verhaal van Job in het Oude Testament tot de Odyssee, van de evolutietheorie tot de romans van Milan Kundera en Iris Murdoc.

Tinneke Beeckman: “Macht en onmacht”

Het denken van Tinneke Beeckman helpt ons met steviger in onze schoenen te staanOnmacht regeert onze wereld. In de politiek is het onduidelijk wie de touwtjes in handen heeft. Op economisch vlak vrezen we crisissen zonder einde. Moderne techniek kan niet alleen mogelijkheden, maar kan ook van vrijheden van burgers gevaren. Onthullingen over schendingen van privacy brengen het schrikbeeld van Orwells 1984 in herinnering. We lijken tot machteloosheid gedoemd, maar door goed na te denken kunnen we al krijgen krijgen krijgenMacht en onmachtop de omstandigheden. Biedt de filosofische kritiek een alternatief. In Macht en onmacht ontleedt Tinneke Beeckman welke ideeën ons gevoel van machteloosheid heeft versterkt. Ze zoekt ook uit welke ideeën ons weerbaarder en krachtiger kunnen maken. Behalve techniek en postmodernisme komen politieke thema’s, including human, aan bod. In haar zoektocht voorbij de onmacht ontmoet Beeckman onder meer Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, George Orwell, Jean-Paul Sartre, Claude Lefort, Luc Ferry en Susan Neiman


Boeken vermeld tijdens “Ouder worden in de 21e eeuw”

Wilhelm Schmid: Gelatenheid.

Werkt mijn geheugen nog optimaal? Hoeveel jaren heb ik nog? Zal ik niet toch een nieuwe heup nemen? Het zijn vragen die naar men ouder wordt steeds meer de gedachten gaan bepalen. Levenskunstfilosoof
en bestsellerauteur Wilhelm Schmid stelt daar gelatenheid tegenover, een houding waardoor het ouder Gelatenheidworden draaglijker wordt. In een tijd waarin sterk de nadruk ligt op wat je allemaal nog kan
en zou moeten kunnen hekelt de auteur deze ideologie van de eeuwige jeugd: men moet niet altijd maar alles willen beïnvloeden en eerder sommige dingen op hun beloop laten. Het is het laten, dat voor gelatenheid zorgt, waarzonder een levenskunst niet denkbaar is: openlaten, toelaten, laten gebeuren, laten groeien, dingen aan anderen overlaten. In een machtig pleidooi behandelt Schmid alle aspecten van het ouder worden: de rol van vriendschap en liefde, de omgang met lust en verlangen, het belang van gewoonten en het zicht op de dood. Overtuigend en wijs laat hij zien dat gelatenheid kracht ademt, niet alleen als men ouder wordt maar eigenlijk in elke levensfase.

Susan Neiman: Waarom zou je ouder worden?

De Amerikaanse filosofe Susan Neiman stelt in haar nieuwe boek de prikkelende vraag: waarom zou je volwassen worden? Volwassen worden wordt vaak geassocieerd met het opgeven van jeugddromen, om ze Waarom zou je volwassen worden?vervolgens in te wisselen voor een bestaan dat een fletse afspiegeling is van het avontuurlijke, vrije leven dat we onszelf voorstelden toen we jong waren. Aan de hand van het werk van beroemde filosofen als Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, David Hume en Simone de Beauvoir laat Neiman zien dat volwassen worden wel degelijk een positieve wending aan ons leven kan geven. Volwassenheid, zo stelt ze, is een ideaal: iets wat misschien nooit helemaal gerealiseerd kan worden, maar wat het tegelijk waard is om nagestreefd te worden.

Simone de Beauvoir: De Ouderdom.

In het eerste – interessantste – deel van dit werk uit 1970 gaat de Beauvoir na wat er van buitenaf over bejaarden geschreven is; biologische, antropologische, historische en (verouderde) sociologische inzichten. Het tweede deel is gewijd aan de huidige positie van bejaarden van binnenuit. In het voorwoord stelt De ouderdomBeauvoir dat er twee groepen bejaarden zijn: een zeer grote (de uitgebuitenen) en een zeer kleine (de uitbuiters), waartussen een onoverbrugbare kloof bestaat. Het tweede deel echter is vooral een beschrijving van beroemde mannen, hun kwalen, de leeftijd waarop zij hun prestaties leverden en hoe zij tegen het leven en de ouderdom aankeken. De belangwekkende analyse die Beauvoir geeft, verzinkt enigszins in al deze voorbeelden en dat is spijtig. Niettemin en interessante studie van een briljant schrijfster en bekend filosofe.

Jan Baars: Het nieuwe ouder worden

Ouder worden is van alle tijden. Maar vele belangrijke aspecten ervan zijn niet eerder voorgekomen. Zo is er door allerlei ingrijpende veranderingen een minder duidelijk verband ontstaan tussen leeftijd en Het nieuwe ouder wordenveroudering. Terwijl een eeuw geleden maar weinig mensen oud genoeg werden om niet meer te hoeven werken, is dat nu bij zeer velen het geval. De levensverwachting is enorm toegenomen, terwijl men juist eerder stopt met werken en, merkwaardig genoeg, ook eerder tot de ouderen wordt gerekend. Dit is de paradox van de steeds jongere oudere. Deze paradox heeft nog een andere betekenis: terwijl veroudering onvermijdelijk is, richt men zich niet op goed of beter ouder worden, maar op jong blijven.
De veranderende levensloop wordt inmiddels vooral gezien als domein van belangenbehartiging, als bron van zorgen om de betaalbaarheid van pensioenen, zorgvoorzieningen en hun managers, met als enig positief perspectief zo lang mogelijk te leven en tegelijkertijd jong te blijven dankzij de antiverouderingsindustrie. Jan Baars geeft na een indringende analyse van de problemen een nieuwe visie op ouder worden door een aantal fundamentele vragen te stellen. Hij bespreekt daarbij een groot aantal gerontologische theorieën en benaderingen en ontwikkelt de visie dat ouder worden geen pathologisch, maar een existentieel proces is, dat niet alleen gekenmerkt wordt door toenemende kwetsbaarheid maar ook door toenemende ervaringsrijkdom.

Over ouderdom & over vriendschap / Cicero ;
Cicero schreef in het laatst van zijn leven de filosofische werken in dialoogvorm ‘Over de ouderdom’ en ‘de vriendschap’. ‘Over de ouderdom’ legde hij in de mond van Cato Maior en ‘Over de vriendschap’ – bijna een monoloog – schreef hij toe aan Laelius. In beide dialogen zijn twee gesprekspartOver ouderdom en over vriendschapners aanwezig, wier taak weinig meer is dan het soms stellen van belangstellende vragen. De twee dialogen kennen de traditionele vierdeling, waarbij het laatste deel van ‘Over de ouderdom’ beroemd is geworden door de afsluitende woorden over de onsterfelijkheid van de ziel. Bewonderenswaardig is hier ook de uitwijding tussen deel drie en vier over de genoegens van het landleven. Ook ‘Over de vriendschap’ kent een vierdeling, al is die wat minder duidelijk aan te tonen. De inhoud is bijzonder kunstig, al is wellicht ‘Over de ouderdom’ te prefereren omdat het onderwerp iedereen aangaat. Ook voor onze tijd zijn deze thematiek en de behandeling daarvan hoogst actueel en is het taalgebruik meeslepend en overtuigend. De vertalingen en aantekeningen door W.A.M. Peters zijn voortreffelijk en helder.

Joep Dohmen en Jan Baars;

De kunst van het ouder wordenDe kunst van het ouder worden” In de laatste 150 jaar is onze gemiddelde levensverwachting meer dan verdubbeld. Veel is al gezegd over de economische, biologische en medische gevolgen daarvan. Maar wat betekent ouder worden eigenlijk? Is het de laatste reis naar de dood of een diep en intens ervaren afsluiting van het leven? Is het een kwestie van vooral proberen ¿jong te blijven¿ of heeft de ouderdom zijn eigen onvervreemdbare kwaliteiten?


Boeken genoemd tijdens de bijeenkomst: “Met de beste bedoelingen”

Het Oerboek van de mens: Carel van Schaik

Geen boek ter wereld heeft meer mensen bewogen dan de Bijbel. Maar de Bijbel is altijd vereerd – of verguisd – als het woord van God. Bijna niemand leest het boek voor wat het werkelijk is: het dagboek van de Het oerboek van de mensstoutmoedige pogingen van de mensheid om te gaan met de beproevingen van het leven. De Bijbelverhalen geven een diep inzicht in het wezen van Homo sapiens. Gewapend met de laatste inzichten uit de cognitiewetenschappen, de ontwikkelingsbiologie, de archeologie en de godsdienstgeschiedenis zijn biologisch antropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel op reis gegaan door het boek der boeken, van de Hof van Eden tot de heuvels van Jeruzalem. Ze ontdekken verrassende betekenissen in oude, soms raadselachtige geschiedenissen en komen tot een nieuwe visie op de culturele ontwikkeling van de mens sinds het begin van onze beschaving. Van Adam en Eva tot koning Salomo, van de profeten tot Jezus van Nazareth en zijn moeder Maria: Van Schaik en Michel leggen de echte redenen bloot van Eva’s baringspijnen, zij laten zien wat goed was aan Gods toorn en slecht aan Zijn liefde. Ze tonen aan dat de Joodse wetten het werk waren van verrassend logische, zelfs wetenschappelijke geesten. En ze ontdekken de waarheid over zonde, de duivel en het hiernamaals. Wie de Bijbel leest vanuit evolutionair perspectief zal misschien niet God zelf beter begrijpen, maar wel wat het betekent mens te zijn.

John Rawls: “Een theorie van rechtvaardigheid”

Een theorie van rechtvaardigheid van John Rawls is misschien wel het meest invloedrijke werk op het gebied vanEen theorie van rechtvaardigheid moraalfilosofie en politieke filosofie uit de twintigste eeuw. Dit boek heeft niet alleen op filosofen en andere academici een onuitwisbare indruk gemaakt, maar ook buiten de universiteit op politieke essayisten, juristen, politici en mensen uit de burgerrechtenbeweging.

Rawls probeert een rechtvaardigheidstheorie te formuleren waar volkomen vrije en redelijke personen mee zouden instemmen. Als mensen hun eigen plek in de samenleving, hun klasse, ras of geslacht niet zouden kennen, noch hun vermogens of intelligentie — hoe zouden zij dan de samenleving inrichten? Uit deze gedachte leidt Rawls fundamentele principes van rechtvaardigheid af voor de verdeling van vrijheden en van sociale en economische goederen – principes die uiteindelijk onze hedendaagse samenleving zouden moeten reguleren.

Paul Scheffer: “Het land van aankomst”

In zijn bekende essay Het multiculturele drama uit 2000 liet Paul Scheffer zien hoezeer in Nederlands langs elkaar heen wordt geleefd. Zijn beschouwing leidde tot een groot maatschappelijk debat. In de loop dHet Land Van Aankomster jaren werkte hij zijn ideeën uit en het resultaat is een breed opgezette zoektocht naar wat zich afspeelt onder de oppervlakte van de multiculturele samenleving. Niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa, en in Amerika. Het land van aankomst is een hartstochtelijk pleidooi om de huidige impasse te begrijpen en te overwinnen

Susan Neiman: “”Morele helderheid

In een tijd waarin morele oordelen als achterhaald worden beschouwd of grote morele dilemma’s gereduceerd worden tot de constatering ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’, pleit de Amerikaans-Duitse filosofe Susan NeimanMorele Helderheid voor een herwaardering van het morele denken, en voor een nieuwe invulling van klassieke begrippen als goed en kwaad, heldendom en eerzaamheid. Daarbij grijpt zij terug op het Verlichtingsdenken van de achttiende eeuw. Daar vindt zij een verzameling idealen – geluk, redelijkheid, nederigheid en hoop – die door ieder weldenkend mens voor deugdzaam werden gehouden.In haar boek put Neiman, naast de geschiedenis van de filosofie van Plato en Aristoteles tot Rawls en Rorty, uit talloze bronnen – van het verhaal van Job in het Oude Testament tot de Odyssee, van de evolutietheorie tot de romans van Milan Kundera en Iris Murdoc.

Tinneke Beeckman: “Macht en onmacht”

Het denken van Tinneke Beeckman helpt ons om steviger in onze schoenen te staanOnmacht regeert onze wereld. In de politiek is het onduidelijk wie de touwtjes in handen heeft . Op economisch vlak vrezen we crisissen zonder einde. Moderne techniek creëert niet alleen mogelijkheden, maar kan ook de vrijheden van burgers bedreigen. Onthullingen over schendingen van privacy brengen het schrikbeeld van Orwells 1984 in herinnering. We lijken tot machteloosheid gedoemd, maar door goed na te denken kunnen we toch greep krijgenMacht en onmacht op de omstandigheden. Biedt de filosofische kritiek een alternatief. In Macht en onmacht ontleedt Tinneke Beeckman welke ideeën ons gevoel van machteloosheid hebben versterkt. Ze zoekt ook uit welke ideeën ons weerbaarder en krachtiger kunnen maken. Behalve techniek en postmodernisme komen politieke thema’s, zoals mensenrechten, aan bod. In haar zoektocht voorbij de onmacht ontmoet Beeckman onder meer Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, George Orwell, Jean-Paul Sartre, Claude Lefort, Luc Ferry en Susan Neiman


 

Boeken tijdens de bijeenkomst “Levenskunst: het maken van zin?” door Bart van Haaster.

René Gude, Voorwoord: “Het vreemde van alle streven is, dat je altijd streeft naar iets wat je nog niet hebt en dat je dus ook nog niet volledig kent. Het vergt dan ook enige moed om op goed geluk weg te wandelen, het bekende achter te laten, het onbekende tegemoet te gaan. Hoe zou een ambitieuze wandelaar het vreesachtige gevoel van richtingloosheid kunnen vermijden? Kees van der Wal heeft in dit boek een methode ontwikkeld om in een overvloedige wereld vrijelijk rond te wandelen en zo te vinden wat je zoekt.” Mariëlle Graaf, Redactie: “De teksten zijn leuk en luchtig geschreven, plezierig om te lezen en zetten voortdurend aan tot nadenken.”

René Gude (Soerabaja, 2 maart 1957Amsterdam, 13 maart 2015)[1] was een Nederlandse docent filosofie van de Internationale School voor Wijsbegeerte, en een publiek intellectueel die zich regelmatig mengde in maatschappelijke discussies

 

Boeken genoemd tijdens de bijeenkomst

‘het geheim van de eenvoud’ op 31 juli en 17 oktober 2015

Marli Huijer: Discipline: overleven in overvloedDiscipline

In westerse samenlevingen heerst een overvloed aan voedsel, drank, consumptieartikelen, belevenissen en keuzemogelijkheden. Paradoxaal genoeg vraagt dat meer dan ooit om discipline. En juist daarvoor zijn we huiverig. We willen vrij en ongehoorzaam kunnen zijn. In Discipline beschrijft filosoof Marli Huijer de gevolgen van de in de jaren zestig ingezette de-disciplinering. Wij moeten opnieuw nadenken over die verfoeide discipline. Een zoektocht naar een keurslijf dat onze vrijheid juist vergroot.

Marli Huijer is bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector aan de Haagse Hogeschool. In 2011 publiceerde zij Ritme

Tom Lemaire: Filosofie van het landschapFilosofie van het landschap

Filosofie van het landschap is inmiddels een standaardwerk, waarover Cornelis Verhoeven vijfentwintig jaar geleden al in de Volkskrant schreef: ‘Lemaire beschrijft de ontmythisering van de westerse ruimte vanaf het moment dat het landschap door Petrarca “ontdekt” werd tot aan de totale publicatie daarvan in de fotografie en de gretigheid van het toerisme. Deze beschrijving wordt gevat in zeer fundamentele beschouwingen over het landschap als cultuur, de rituele herhaling rond een heilig middelpunt, het reizen, wandelen en wonen, over stad en platteland, over prehistorie en volksgeloof, en over de mythische verschrikkingen van het middaguur.

Walden door Henry David Thoreau

Samenvatting:Walden

Een tijdloze klassieker over natuur en bezinning

In 1845 trok Henry David Thoreau de bossen in. Twee jaar lang verbleef hij in een huisje aan de oever van Walden Pond om te lezen, te denken en te schrijven. Hij kwam terug met een tekst die een van de grootste werken in de wereldliteratuur zou worden. In Walden koppelt Thoreau enthousiaste natuurobservaties en filosofische bedenkingen aan een pleidooi voor een betere samenleving. Meer dan honderdvijftig jaar na de eerste druk inspireert deze unieke tekst nog steeds wereldwijd lezers tot reflectie en bezinning.

In De plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid spreekt een meer geëngageerde Thoreau. Hij weigerde belasting te betalen aan een bewind dat slavernij en de oorlog tegen Mexico goedkeurde, en werd daarvoor een nacht in de gevangenis gezet. Thoreau verdedigt het recht en zelfs de plicht van iedere burger om ongehoorzaam te zijn aan een onrechtvaardige regering.

Thoreau (1817-1862), tijdgenoot en vriend van Emerson schrijft in “Walden” over zijn tweejarig verblijf in de bossen nabij Massachussetts. Hij leeft van wat de natuur hem geeft, bouwt zijn eigen huis. Hij kant zich tegen de overdaad aan consumptiegoederen, de redeloze concurrentiestrijd, alle kenmerken van de opkomende industriele maastschappij die de mens nog weinig ruimte laat zichzelf te zijn. Met zijn experiment toont hij aan hoeveel meer tijd de mens voor zichzelf krijgt wanneer hij afstand doet van bovengenoemde dingen. Van Eeden was in Nederland zijn navolger maar kreeg hier weinig aanhangers.

Verder werden de volgende boeken genoemd:

De val van Prometheus, Ton Lemaire, uitgeverij Ambo 2011

Filosoferen in de tuin, Damon Young, uitgeverij Ten have, 2014

Leviathan, Thomas Hobbes, De volledige titel luidt: Leviathan, or The Matter, Forme & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill.

De verbeelding van het denken, Jan Bor e.a., Uitgeverij Contact, 2004

Ethica Nicomachea, Aristoteles, Historische uitgeverij, 1999

Plato, Symposion, uit: verzameld werk, vertaling Xaveer de Win, uitgeverij Pelckmans agora

Poëzie Theo Ettema:

  • Liefste in het rood
  • Waar mensen gaan wordt tijd geschreven
  • ParadijsAls mensen niets van Nietzsche kennen is de biografie over zijn werk en leven zeer boeiend: Nietzsche, een biografie van zijn denken, Rudiger Safranski, uitgeverij Olympus, 2011. Voor dit thema: het geheim van de eenvoud is niet één hoofdwerk gebruikt. Het is een samenspel van verschillende invalshoeken, en geheel gecreëerd voor deze dag. Westerse én oosterse filosofie is toegepast. Plato en Nietzsche naast elkaar gezet, evenals Hobbes en Arendt. En verder Ton Lemaire en Damon Young
___________________________________________________________________

 

Houd me vast:  Sue Johnson

Corrie Haverkort beval in haar lezing over Liever Liefde het boek “Houd me vast”  van Sue Johnson aan.houd me vast

We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Die hulp komt van dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van Emotionally Focused Couple Therapy.
In Houd me vast maakt Sue Johnson de lezer deelgenoot van haar baanbrekende en buitengewoon succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties. Een boek dat populair is bij therapeuten en door de midprice ook toegankelijk wordt voor een nog breder publiek.

_____________________________________________________________________

“Grenzen aan Tolerantie”  Arthur Eyffinger, Bas van Stokkom, Miriam van Reijen, Theo de Wit. 

tolerantie

Maarten de Kruimelaar gebruikte tijdens zijn lezing onder andere gegevens uit het boek “”Grenzen aan Tolerantie”

Na de terroristische aanvallen op de Twin Towers in New York, de moord op Pim Fortuyn en het felle debat over de integratie van allochtonen in Nederland is het begrip tolerantie weer uiterst actueel. Tot dan toe was de liberale opvatting over tolerantie politiek correct: alles mag als iemand anders er maar geen hinder van ondervindt. Nu dreigen bevolkingsgroepen, volkeren en religies te botsen zoals in een ver verleden of in verre landen.
Nederland heeft een naam als het gaat om tolerantie: Erasmus, Hugo de Groot en Spinoza werden beroemd door hun strijd tegen intolerantie. Maar nu leeft het gevoel dat tolerantie te ver is doorgeschoten. Intolerantie moet terugkeren. De grenzen van de tolerantie lijken bereikt.
Wil Derkse (filosoof), Arthur Eyffinger (rechtshistoricus) en Miriam van Reijen (filosoof) gaan in op de grenzen van tolerantie bij de grote Nederlandse traditie van Erasmus, Hugo de Groot en Spinoza. Marcel Becker (filosoof), Bas van Stokkom (socioloog) en Theo de Wit(filosoof) schrijven over de grenzen van tolerantie in de actualiteit.
De bundel verschijnt naar aanleiding van de lezingenreeks Tot hier! De grenzen van tolerantie in de traditie van Erasmus, Hugo de Groot en Spinoza die het Soeterbeeck Programma ontwikkelde.

______________________________________________________________________

Jostein Gaarder: De wereld van Sophie.

Twee ondernemende tienermeisjes komen terecht in een wervelende speurtocht die tot antwoorden leidt op vele vragen, maar elke vraag roept weer nieuwe raadsels op. Op die manier schetst Jostein Gaarder een onderhoudend en origineel beeld van de wereld van de eerste Griekse filosofen tot vandaag.Deze roman over de geschiedenis van de westerse filosofie is een spannend verhaal, een detective en een naslagwerk in één: een intrigerend boek dat iedereen zal aanspreken die iets over zichzelf en de wereld om zich heen wil leren. Het boek verscheen voor het eerst in 1994, werd in meer dan veertig talen vertaald en is sindsdien een internationale bestseller. DE WERELD VAN SOFIE is dé klassieker over dit onderwerp voor het hele gezin.

 


Michael Sandel: Rechtvaardigheid

De auteur, politiek filosoof, hoogleraar bestuurskunde aan Harvard. ‘Rechtvaardigheid’ is zijn opus magnum. Hoe we denken over rechtvaardigheid, en met welke morele dilemma’s we dan te maken krijgen, en wat daar de gevolgen van zijn, wordt duidelijk gemaakt door simpele voorbeelden uit de praktijk te toetsen aan verschillende standpunten (utilitarisme, neoliberalisme, de politieke filosofie van John Rawls, Stuart Mill en Kant, egalitarisme etc.). Het is een uitnodiging om je eigen visie over rechtvaardigheid aan een kritisch onderzoek te onderwerpen om er achter te komen wat je er van vindt en waarom. Bonuscultuur, de Afghaanse oorlog, immigratie, globalisering, positieve discriminatie, draagmoederschap, je kunt het zo gek nog niet bedenken: het komt aan de orde. Sandel leert ons er over te oordelen. Heldere stijl, zeer toegankelijk, goed vertaald. Een spraakmakend boek.


Susan Neiman: Morele helderheid

In een tijd waarin morele oordelen als achterhaald worden beschouwd of grote morele dilemma’s gereduceerd worden tot de constatering ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’, pleit de Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman voor een herwaardering van het morele denken, en voor een nieuwe invulling van klassieke begrippen als goed en kwaad, heldendom en eerzaamheid. Daarbij grijpt zij terug op het Verlichtingsdenken. Daar vindt zij een verzameling idealen – geluk, redelijkheid, nederigheid en hoop – die door ieder weldenkend mens voor deugdzaam werden gehouden.

 


Joep Dohmen: Het leven als kunstwerk

Deze vraag van Foucault inspireert Joep Dohmen tot een hartstochtelijk pleidooi voor een stijlvol, waarachtig leven. Hij bindt de strijd aan met het paternalisme van links en rechts, met de moraal van vrijheid, blijheid die al een halve eeuw onze harten en hoofden bezet houdt, met dominante levenshoudingen zoals onverschilligheid, cynisme, sentimentalisme en fundamentalisme.


Karen Armstrong: Compassie

Karen Armstrong gaat ervan uit dat ieder mens behept is met een vermogen tot compassie, maar ze is van mening dat dat niet genoeg is: iedereen zou dat vermogen moeten koesteren en ontwikkelen. In het wijze en diepzinnige boek Compassie stippelt Armstrong een programma uit dat ons in twaalf stappen kan leren hoe we een medemenselijker leven kunnen leiden. Ze gaat daar- bij in op thema’s als eigenliefde, bedachtzaamheid, lijden, gedeelde vreugde, de grenzen van onze kennis van de ander en mededogen.

 


Hans Driessen: Klein Cultureel woordenboek van de filosofie

 

In het Klein Cultureel Woordenboek van de filosofie geeft Hans Driessen een overzicht van de belangrijkste filosofische stromingen en begrippen. Toevoeging aan de mentaliteit van de primaire mentalisten in de geschiedenis van het primair van de primitieven: van Arendt tot Zeno, van abstractie tot zin en van agnosticisme tot utilitarisme.

1 Comment

  1. herman

    Leuk om te zien dat jullie ook de besproken boeken op de website vermelden!

    Groetjes!

Plaats een reactie!

Your email address will not be published. Required fields are marked *